Hva er tilnull.no?

Innen 2030 skal Norges utslipp av klimagasser reduseres med minst 55 prosent, sammenliknet med hva utslippene var i 1990. Innen 2050 skal utslippene være kuttet med 90–95 prosent.

Norges klimamål for 2030 og 2050 er lovfestet i klimaloven. Loven inneholder også en bestemmelse om at den til enhver tid sittende regjering må oppdatere klimamålene hvert femte år fra og med 2020. Dette reflekterer de internasjonale forpliktelsene som Norge er bundet av gjennom Parisavtalen – den internasjonale klimaavtalen som skal sikre at den globale temperaturøkningen holdes godt under 2 grader og helst ned mot 1,5 grader.

Å sette seg mål er en ting – å følge dem opp med kraftfulle tiltak noe helt annet. Ved inngangen til 2020-tallet er Norge langt unna målet om minst å halvere utslippene innen 2030.

På tilnull.no ønsker Norsk klimastiftelse å synliggjøre på en enkel og troverdig måte hvor Norge står i klimaomstillingen – og bidra til løpende debatt om tiltak som kan øke tempoet i klimaarbeidet. Ambisjonen er å dekke ulike sider av omstillingen, men i denne første versjonen starter vi med det grunnleggende: Norges utslippsdata.

Vi har med vilje forenklet de norske klimamålene. Vi skiller for eksempel ikke mellom kvotepliktige- og ikke-kvotepliktige utslipp – eller andre fleksible mekanismer som følger av klimasamarbeidet med EU. Med dette håper vi å gjøre klimamål mer tilgjengelig for allmenheten.

Tilnull.no oppdateres etter hvert som nye data frigjøres. Datakildene våre er SSB og Miljødirektoratet.

Har du innspill til forbedringer eller oppdager feil eller «bugs»? Da håper vi å høre fra deg. Trykk på tilbakemeldingsknappen i footeren.