Om Energibrukdataene

Dataene viser hvor mye energi som brukes i Norge og hentes fra Statistisk sentralbyrås tabell: 11561 Energibalansen.

Dataene inkluderer energiforbruk innenlands og det som heter energiforbruk i energiproduserende sektor, som i hovedsak er energi som brukes til utvinning av olje og gass. Energiprodukter som blir brukt som råstoff teller ikke med. Dette omfatter i hovedsak innsatsen av petroleumsprodukter i framstilling av kjemiske råvarer og naturgass brukt i metanolproduksjon.

En del kull, koks og trekull blir brukt som reduksjonsmiddel i produksjon av blant annet metaller og kjemiske råvarer. Dette forbruket er inkludert i SSBs energibalanse, i tråd med FNs veiledning for energi-statistikk, og energi brukt som reduksjonsmiddel er derfor også med i oversikten over energibruk her på tilnull.no.


Siste oppdatering: Statistikk over energibruk for 2023 ble publisert 14. juni 2024.

Hva regnes som fornybar energibruk?

  • Bioenergi: All bruk av bioenergi telles med som fornybar energi – i tråd med FNs retningslinjer som innebærer at bioenergi regnes som utslippsfritt ved bruk.
  • Elektrisitet: Fornybarandelen av strømforbruket beregnes ut fra hva strømmen i Norge er produsert fra slik det er oppgitt i Statistisk sentralbyrås tabell 08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Det aller meste av strømmen i Norge er fornybar og produsert fra vann- og vindkraft.
  • Fjernvarme: Fornybarandelen av fjernvarmeforbruket beregnes basert på Statistisk sentralbyrås tabell 04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme. Det er i hovedsak fornybart brensel som benyttes i produksjon av fjernvarme, slik som avfall, elektrisitet, tre, flis og annen bioenergi. Men det benyttes også noe kull, gass og olje.

Hvor mye fornybar energi trengs for å erstatte kull, olje og gass?

I 2022 ble det brukt 137 TWh fossil energi i Norge. Men vi trenger ikke 137 TWh fornybar energi for å erstatte alt dette. Årsaken er at i mange tilfeller kan fossil energi erstattes av elektrisitet som er mer energieffektivt i bruk. Et eksempel er i transportsektoren. En bensin- eller dieselbil bruker normalt 0,5–0,8 liter drivstoff per mil. Dette tilsvarer 5–7 kWh. En batterielektrisk bil, derimot, bruker rundt 2 kWh per mil. I bensin- og dieselbiler forsvinner rett og slett en god del av energien som varme – i stedet for å drive bilen fremover.

Hvor mye fornybar energi som trengs for å erstatte all fossil energibruk, er vanskelig å si presist. Det avhenger av flere forhold.

Både Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserer jevnlig analyser av hvordan kraftmarkedet kan komme til å utvikle seg på lang sikt.

I 2022 publiserte også Miljødirektoratet en rapport der de så på hvor strøm som trengs i transportsektoren om utslippene her skal kuttes til null.

Les gjerne mer om behovet for mer fornybar energi og forventing til hvordan forbruket vil utvikle seg her:

Langsiktig kraftmarkedsanalyse, NVE
Langsiktig markedsanalyse, Statnett
Kraftbehov til transport: Nullutslippsscenarier til 2050, Miljødirektoratet